Estatuts

I. Disposicions generals

ARTICLE 1. Amb la denominació Associació “Institut Internet” es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

ARTICLE 2. L’àmbit territorial de l’Associació s’estén majoritàriament a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol.

ARTICLE 3. El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona, al carrer Guillem Tell, núm. 42-44.

ARTICLE 4. L’Associació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar.

II. Finalitat i activitats

ARTICLE 5. Constitueix el fi de l’Associació la sensibilització ciutadana i la divulgació d’anàlisis crítiques respecte als llocs comuns d’internet i les noves tecnologies, així com la implementació de les estratègies que es considerin oportunes i les accions derivades.

ARTICLE 6. Pel compliment de les seves finalitats, l’Associació pot:

 1. Adquirir, posseir, conservar, arrendar, disposar i administrar tota classe de béns i drets, amb les limitacions establertes en aquests Estatuts i a les Lleis.
 2. Acceptar herències, llegats i donacions, o renunciar-hi.
 3. Demanar i rebre subvencions i altres ajuts de qualsevol persona o entitat pública o privada.
 4. Realitzar tots aquells actes que siguin necessaris per al compliment de les seves finalitats.
 5. Establir convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques en el marc de les seves finalitats.

ARTICLE 7. Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents, entre d’altres:

 1. Una revista periòdica d’informació, dirigida als socis i amb l’opció de fer-ne difusió.
 2. Un congrés anual.
 3. Estudis i publicacions, pròpies i en col·laboració.
 4. Accions específiques, enfocades a tot tipus de col·lectius.
 5. Una web informativa i un blog annex, on es publicaran periòdicament les accions de l’Associació.

III. Socis

ARTICLE 8. Poden formar part de l’Associació, com a socis individuals, les persones físiques, majors d’edat, o menors d’edat amb l’assistència dels seus representants legals, si no estan emancipats. També en poden formar part, com a socis col·lectius, les persones jurídiques vàlidament constituïdes.

ARTICLE 9. S’admeten tres tipus de socis: ordinaris, d’honor i patrocinadors.

ARTICLE 10. La condició de soci ordinari s’adquireix mitjançant l’aprovació de la Junta Directiva de la sol·licitud, formulada per la persona interessada, la qual ha d’assumir les finalitats de l’Associació i respectar-les. La sol·licitud ha d’expressar les dades necessàries per al registre com a soci. La denegació de la sol·licitud ha de ser degudament motivada.

Els socis ordinaris col·lectius han de nomenar com a representant una persona física, que exerceix els drets inherents a la condició de soci.

ARTICLE 11. Els socis d’honor ho poden ser per antiguitat o per serveis prestats a la institució. Les designacions de socis d’honor les formula la Junta Directiva i han de ser ratificades per l’Assemblea General. Els socis d’honor no estan obligats a pagar la quota.

ARTICLE 12. Poden esdevenir socis patrocinadors les organitzacions de caràcter associatiu o empresarial amb personalitat jurídica que realitzen una aportació econòmica o en espècie a l’Associació. Les persones físiques o jurídiques que volen esdevenir socis patrocinadors de l’Associació ho poden fer mitjançant el sistema corporatiu de patrocini establert per la Junta Directiva. Els socis patrocinadors col·lectius han de nomenar com a representant una persona física, que exerceix els drets inherents a la condició de soci.

IV. Drets i deures dels socis

ARTICLE 13. Els associats tenen els següents drets:

 1. Assistir a les sessions d’Assemblea General, intervenir-hi i exercir-hi el dret de vot.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Agrupar-se en comissions per una secció o acció específica, prèviament aprovada per la Junta Directiva.
 5. Intervenir als serveis i activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 6. Rebre tota la informació que sobre temes d’interès col·lectiu elabori l’Associació.
 7. Rebre les publicacions periòdiques que elabori l’Associació.
 8. Participar als seminaris i trobades per a socis organitzats per l’Associació.
 9. Obtenir gratuïtat o reducció de preu a l’entrada dels congressos que organitzi l’Associació.
 10. Conèixer l’administració i la gestió de l’Associació, mitjançant els llibres comptables i administratius, en el lloc, dia i hora que assenyali el President, a qui haurà de dirigir-se la petició escrita.
 11. Plantejar qualsevol moció o qüestió d’interès als Òrgans de Govern per al seu estudi, debat i resolució.
 12. Posseir un exemplar dels Estatuts.

ARTICLE 14. Els associats tenen les següents obligacions o deures:

 1. Complir els preceptes que marquen els Estatuts i el present reglament, així com els acords adoptats pels Òrgans de Govern.
 2. Satisfer amb puntualitat les quotes, derrames i aportacions que vinguin fixats d’acord als estatuts.
 3. Cooperar en el desenvolupament de l’Associació i en l’execució de les activitats que es determinin.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern.

ARTICLE 15. La condició de soci s’extingeix: per renúncia, per mort, per incumpliment de les obligacions estatutàries i per l’impagament de les quotes.

ARTICLE 16. La baixa d’un associat, ja sigui voluntària o forçosa, malgrat tenir efecte des de la seva presentació, no exonerarà a l’associat de satisfer les prestacions econòmiques compromeses per qualsevol projecte i les corresponents a l’anualitat en curs.

V. L’Assemblea General

ARTICLE 17. L’Assemblea General és l’Òrgan de Govern suprem de l’Associació i la componen tots els associats que tinguin ple ús dels drets. Els seus acords, adoptats d’acord als Estatuts, són obligatoris per a tots els seus membres.

ARTICLE 18. Són matèria de l’exclusiva competència de l’Assemblea:

 1. L’aprovació i modificació dels Estatuts.
 2. Donar possessió i separar els membres de la Junta Directiva, així com emplenar les vacants.
 3. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
 4. L’aprovació de la quantia i periodicitat de les quotes i derrames socials, ordinàries i extraordinàries.
 5. La resolució d’al·legacions i reclamacions formulades contra acords i actuacions de la Junta Directiva.

ARTICLE 19. Les Assemblees podran ésser ordinàries o extraordinàries. L’Assemblea ordinària es celebrarà una vegada l’any dins del primer semestre, i la extraordinària quan ho sol·licitin membres que representin un 10% dels associats, o així ho estimi el President o la Junta Directiva.

ARTICLE 20. A cada soci li correspon un vot. Això no obstant, el dret de vot queda suspès per a aquells socis que no estiguin al corrent del pagament de les quotes o derrames o que hagin estat suspesos.

ARTICLE 21. Les Assemblees ordinàries i extraordinàries es convocaran per comunicat subscrit pel President mitjançant notificació a tots els associats en l’adreça postal o electrònica que consti en la relació actualitzada d’associats, amb un mínim de quinze dies naturals d’antelació a la data assenyalada.

ARTICLE 22. Al començament de cada Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior, per la seva aprovació o esmena. L’acta de la reunió anterior haurà d’estar com a mínim cinc dies naturals abans de l’Assemblea a disposició dels associats a la seu de la entitat.

ARTICLE 23. De les reunions de l’Assemblea General, s’aixecarà acta, estenent-se el corresponent llibre, que haurà de signar el Secretari i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat de les decisions i la llista d’assistents. El llibre d’actes podrà ésser substituït per d’altres mitjans tècnics o informàtics més operatius.

VI. La Junta Directiva

ARTICLE 24. La Junta Directiva és l’òrgan electe encarregat de la direcció, govern i administració de l’Associació d’acord amb els Estatuts. El càrrec de membre de la Junta Directiva té caràcter gratuït.

ARTICLE 25. La Junta Directiva estarà integrada per tres persones físiques: el President, el Vicepresident, que exerceix també de Secretari, i el Tresorer. El nomenament i cessament dels càrrecs s’ha de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès pel Secretari que cessa i amb el vist i plau del President que cessa, que ha d’incloure també l’acceptació del nou Secretari i President.

ARTICLE 26. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini del seu mandat podrà esdevenir-se per mort, declaració d’absència, incapacitat, inhabilitació o per renúncia notificada a l’Òrgan de Govern.

ARTICLE 27. La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària, com a mínim una vegada cada trimestre. També es reunirà en sessió extraordinària, en el casos en que ho sol·licitin almenys dos terços dels seus membres, o bé així ho decideixi el President.

La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan estiguin presents el President i el Secretari o qui els substitueixi. El President serà en tot cas substituït per el Vicepresident.

Per l’adopció d’acords es requerirà el vot favorable de la majoria simple dels membres de la Junta Directiva assistents.

ARTICLE 28. De forma excepcional i previ acord de la Junta de Directiva, es podrà acceptar l’assistència a les sessions de la Junta, amb veu, però sense vot, a persones o entitats que no en formin part, per considerar-ho convenient per als interessos generals i el compliment de les finalitats de la Associació.

ARTICLE 29. La Junta Directiva tindrà les següents facultats i funcions:

 1. L’execució i compliment dels acords de l’Assemblea General.
 2. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la llei.
 3. La realització i direcció de les activitats de l’Associació, necessàries pel desenvolupament dels seus fins.
 4. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 5. Proposar seccions a l’Assemblea General, que podran realitzar-se mitjançant comissions constituides.
 6. Designar els representants de l’Associació en altres entitats.
 7. Interposar accions de tota mena, d’acord amb allò disposat a l’article 8 d’aquests Estatuts, i nomenar apoderats, gerents i directors.
 8. Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, balanços, liquidacions de comptes i propostes de quotes per a la seva aprovació.
 9. Elaborar la memòria anual d’activitats, sotmetent-la per a la seva aprovació a l’Assemblea General.
 10. Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments i expedició de lliuraments.
 11. Inspeccionar la comptabilitat, així com la mecànica de cobraments i pagaments.
 12. Adoptar acords referents a la contractació de béns, serveis, empleats, i atorgament de poders.
 13. Realitzar informes i estudis d’interès per als associats.
 14. Tramitació i decisió d’expedients sancionadors en els casos i sota el procediment previst en els Estatuts.
 15. En cas d’urgència, adoptar decisions sobre assumptes quina competència correspongui a l’Assemblea General, donant-ne compte en la primera sessió que es celebri.
 16. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 17. Portar a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts, i l’ús de locals o edificis.
 18. Qualsevol altra que vingui prevista a la llei o als Estatuts.

ARTICLE 30. La durada del càrrec de qualsevol membre de la Junta Directiva no pot excedir els cinc anys, sens perjudici del dret a la reelecció.

ARTICLE 31. Pertoca al President la representació de l’Associació a tots els nivells, i especialment:

 1. Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, dirigint l’ordre i els debats.
 2. Tenir cura de l’execució dels acords dels Òrgans de Govern.
 3. Comparèixer davant persones, autoritats, organismes i Tribunals de qualsevol grau i jurisdicció en nom i representació de l’Associació, així com autoritzar amb la seva firma i la seva presència en tots els actes i contractes en que estigui interessada l’Associació.
 4. Atorgar tot gènere de poders prèviament acordats per la Junta Directiva, en nom de l’Associació.
 5. El President, amb el vist i plau de la Junta, podrà nomenar Delegats per una tasca determinada.
 6. El President podrà prendre acords relatius a concertació de crèdits i altres gestions similars, amb acord de la Junta Directiva, donant-ne compte a la primera Assemblea que se celebri.
 7. El President, previ acord de la Junta, tindrà facultat per substituir a qualsevol membre de la Directiva en els casos d’incapacitat, incompatibilitat o per absència reiterada a les reunions que es convoquin. En cas de substitució, el President podrà anomenar provisionalment un altre membre, que actuarà interinament fins que l’acord sigui ratificat per la Junta Directiva i l’Assemblea General.
 8. Visar les actes i certificats confeccionats pel Secretari de l’associació.
 9. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per les quals el deleguin la Junta Directiva.

ARTICLE 32. El Vicepresident substituirà al President en les seves absències i si es produís la vacant d’aquest, desenvoluparà interinament el càrrec, en tant es realitzi nova elecció.

ARTICLE 33. El Secretari haurà de vetllar pel control de la legalitat dels acords dels Òrgans de Govern. A més, signarà les actes de les reunions que celebrin els Òrgans de Govern, essent el responsable de la cura i custòdia dels llibres d’actes de l’entitat. També redactarà i autoritzarà els certificats que calgui i portarà el llibre registre de socis.

VII. Comissions i seccions

ARTICLE 34. Per tal d’incorporar els socis a les tasques de l’Associació i incentivar-ne la participació, es poden constituir comissions encarregades de seccions especialitzades en els diferents àmbits o accions en els que treballa l’Institut. Les comissions es constitueixen mitjançant proposta de la Junta Directiva o per iniciativa dels socis, prèvia comunicació a la Junta Directiva. Els socis poden pertànyer fins a un màxim de dues seccions.

ARTICLE 35. Cadascuna de les seccions de l’Associació elegeix per votació entre els seus membres un ponent que impulsi la secció i la representi davant la Junta Directiva.

VIII. Règim econòmic i comptable

ARTICLE 36. Els recursos financers de l’Associació estaran integrats per:

 1. Les quotes, derrames i aportacions que fixi l’Assemblea.
 2. Les donacions i llegats en favor de la mateixa, i les subvencions que se li puguin concedir.
 3. Les vendes dels seus béns i valors, així com els fruits naturals i civils del seu patrimoni.
 4. Les indemnitzacions pecuniàries que s’obtinguin.
 5. Els ingressos provinents de la venda de publicacions i de prestació de serveis.
 6. Qualssevol altres recursos obtinguts de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

ARTICLE 37. Per a cada exercici econòmic es formarà un pressupost ordinari d’ingressos i despeses, que coincidirà amb el període escolar, i quedarà tancat el 31 d’agost. El pressupost anual, la memòria, les liquidacions i els estats de comptes seran examinats i, si cal, aprovats per l’Assemblea General Ordinària.

ARTICLE 38. La Junta Directiva determinarà les normes per a l’administració i comptabilitat, essent l’ordenador de pagaments el President, el Tresorer i el Secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb la firma del President o el Vicepresident.

ARTICLE 39. Tots els membres de l’Associació tenen el deure de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques –a abonar en la periodicitat que determini la Junta Directiva– i quotes extraordinàries.

ARTICLE 40. L’Associació no pretén fins especulatius ni lucratius. Si hi han excedents com a resultat de la gestió econòmica, pot constituir-se amb ells un patrimoni propi que garanteixi la solvència i la continuïtat de l’Associació per tal d’aconseguir un augment de recursos destinats a donar millors serveis als associats.

IX. Règim disciplinari

ARTICLE 41. Només es poden adoptar mesures disciplinàries contra un soci per incompliment dels seus deures com a tal. Prèviament a l’adopció de les mesures disciplinaries, el soci ha de ser informat de les causes que les motiven, ha de ser escoltat i ha de poder fer les al·legacions que consideri pertinents en el corresponent expedient disciplinari. La Junta Directiva és l’òrgan competent per acordar l’adopció de les mesures disciplinàries previstes en aquests Estatuts i en els reglaments de règim intern. Sens perjudici de l’anterior, l’exclusió de la condició de soci correspon a l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

ARTICLE 42. El procediment disciplinari consisteix en:

 1. La Junta Directiva inicia el procediment disciplinari mitjançant una notificació al soci afectat on ha de constar els fets que se li imputen, les disposicions aplicables i les sancions corresponents. El soci disposa d’un termini de quinze dies per presentar les al·legacions que consideri adients.
 2. La Junta Directiva ha d’acordar, si escau, l’adopció de la mesura corresponent. Si la mesura és l’exclusió del soci, la Junta Directiva dicta una proposta de resolució motivada que presenta a l’Assemblea General següent, on el soci pot defensar-se verbalment de les infraccions que se li imputen.
 3. En els casos de proposta d’exclusió, la Junta Directiva pot acordar la suspensió temporal de la condició del soci fins a l’assemblea general següent.

ARTICLE 43. Les sancions que es poden imposar consisteixen en l’amonestació, la suspensió temporal per un període màxim d’un any, i l’exclusió. La imposició de les sancions corresponents és sens perjudici de les responsabilitats civils i administratives en què pugui incórrer l’infractor.

X. Dissolució

ARTICLE 44. L’Associació es dissoldrà per acord exprés de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte, o per resolució ferma i executiva dictada per l’Autoritat Judicial competent.

ARTICLE 45. En cas de dissolució, la Junta Directiva actuarà de comissió liquidadora, que amortitzarà el passiu amb els recursos patrimonials de l’associació. En cas d’existir excedent, aquest es destinarà a:

 1. Atribuir-lo a l’entitat sense afany de lucre que substitueixi l’associació en compliment d’objectius afins.
 2. En cas de no haver-hi entitat amb objectius afins, el sobrant passarà a afavorir alguna de les institucions benèfiques de l’àmbit territorial de la federació, segons lliure criteri de l’Assemblea General.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies